Právne upozornenia

Podmienky používania webových stránok spoločnosti JK Europe, , spol. s r.o. a ochrana autorských a obdobných práv.

Spoločnosť JK Europe, s.r.o., so sídlom Hodžova 8, 010 01 Žilina, (ďalej len ako „spoločnosť JKE"), prevádzkovateľ webových stránok:

  1. http://www.iadvokat.sk

(ďalej len ako „Webové stránky"), oprávňuje návštevníkov Webových stránok používať dokumenty, články, informácie, obrázky alebo akékoľvek ďalšie údaje (ďalej len ako „Dokumenty") z Webových stránok za predpokladu, že pri akomkoľvek použití Dokumentov bude vždy vhodným spôsobom uvedený presný zdroj informácií, najmä celý názov Webových stránok a spoločnosti, ktorá ich prevádzkuje, a dátum získania informácií. Pri každom použití Dokumentov bude zachovaná dobrá čitateľnosť použitého zdroja informácií, ako aj rovnaká farba, veľkosť, typ, rez písma a rovnaké pozadie.

Použitie Dokumentov z Webových stránok je možné výhradne len pre informatívne, osobné účely a účely nekomerčného charakteru. Použité Dokumenty nebudú predmetom kopírovania a nebudú ani verejne vystavené v žiadnom sieťovom počítači, a ani vysielané v žiadnom type média a ani inak sprístupňované verejnosti. Dokumenty nebudú žiadnym spôsobom upravované, príp. akoukoľvek formou používané pre verejné alebo komerčné účely.

Dokumenty, ktoré spĺňajú pojmovú charakteristiku diela alebo obsahujú akékoľvek iné práva duševného vlastníctva, sú chránené v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a ďalšími príslušnými právnymi predpismi a medzinárodnými dohovormi a zmluvami a následkom ich neoprávneného použitia akoukoľvek formou môže byť porušenie autorských alebo iných obdobných práv.

Predmetom ochrany je rovnako aj návrh a štruktúra Webových stránok, ako aj ich zdrojový kód. Akékoľvek úplné alebo čiastočné kopírovanie a napodobňovanie prvkov použitých na Webových stránkach je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti JKE zakázané. Žiadne logá, grafické riešenia alebo obrázky a ani ďalšie informácie z Webových stránok nesmú byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti JKE kopírované ani inak rozširované.

Zhotoviteľom akýchkoľvek databáz uverejnených alebo prístupných na Webových stránkach je spoločnosť JKE. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti JKE nie je možné vykonávať:

  1. trvalé alebo dočasné prenesenie celého obsahu databázy alebo jej podstatnej časti na iný nosič akýmkoľvek prostriedkom alebo spôsobom,
  2. uviesť celý obsah databázy alebo jej podstatnej časti na verejnosti akýmkoľvek rozširovaním, on-line prepojením alebo iným spôsobom prenosu.

Používateľ databázy nesmie databázu používať inak ako zvyčajne, primerane a bez ujmy oprávnených záujmov spoločnosti JKE.

Používateľ databázy rovnako nesmie spôsobiť ujmu autorovi a ani inej oprávnenej osobe, ktorej patria práva podľa príslušných právnych predpisov k dielam alebo iným predmetom ochrany obsiahnutým v databáze.

Spoločnosť JKE nezaručuje aktuálnosť, presnosť, relevantnosť a úplnosť informácií obsiahnutých v Dokumentoch publikovaných na Webových stránkach. Dokumenty sú poskytované v znení uvedenom na Webových stránkach bez akýchkoľvek záruk.

Spoločnosť JKE nezodpovedá za žiadne priame, nepriame, či následné škody, rovnako ani za akékoľvek škody vzniknuté stratou použiteľnosti, zisku a to aj v prípade zmluvného záväzku, zanedbania povinnosti, či inej protiprávnej akcie, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s využívaním Dokumentov a/alebo informácií v nich obsiahnutých. Spoločnosť JKE rovnako nezodpovedá za škody súvisiace s používaním Webových stránok.

Dokumenty publikované na Webových stránkach môžu obsahovať nepresnosti a pravopisné chyby. Do Dokumentov sú pravidelne aplikované zmeny, pričom spoločnosť JKE si vyhradzuje právo kedykoľvek uvádzané informácie aktualizovať, príp. pozastaviť ich dostupnosť bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

Niektoré odkazy na Webových stránkach presahujú rámec týchto Webových stránok. Servery, na ktoré sú tieto odkazy smerované, spoločnosť JKE nekontroluje a preto ani nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah, či skutočnosti súvisiace s odkazovaným WWW serverom.

Používatelia znášajú sami náklady na používanie Webových stránok a akékoľvek ďalšie náklady súvisiace so zobrazovaním a využívaním Dokumentov. Súčasťou Webových stránok je aj reklama obchodných partnerov spoločnosti JKE, ktorá je prezentovaná na základe zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou JKE a zadávateľom reklamy a nejde teda o nevyžiadanú reklamu.

Podmienky využívania služieb spoločnosti JKE sú upravené vo Všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti JKE.

Znenie podmienok je záväzné. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené, sú vyhradené spoločnosti JKE .